Особености при покупка на имот с цел инвестиция

Когато закупувате недвижим имот, вие се ръководите от три възможни мотива. Първият е да закупувате имот, в който вие и семейството ви ще живеете или ще отпочивате (на морето или в планината). Вторият вид покупка е покупката на имот с цел осъществяване на някаква бизнес дейност. Третият вид е покупка на имот с цел инвестиция при наличие на свободни средства или частично с банков заем.

Тук ще разгледаме третия вид. Специфичното при него е, че купувачът (инвеститорът) не се интересува конкретно какъв вид имот ще закупи – жилищен, търговски, обществен, промишлен и т.н. Той може да заяви някакво желание какъв вид да бъде имота, но това в случая не е водещ критерий. Водещото в случая е това, какъв приход генерира този недвижим имот. Обикновено инвеститорите се насочват към обекти , в които има настанени вече наематели и за предпочитане с дългосрочен договор за наем. Ако имотът е обявен за продажба, то при заявен интерес за покупка в такива случаи на инвеститора се предоставя договора за наем или поне финансовата му част. Това, което трябва да се вземе предвид, е съотношението на продажната цена, отнесена към чистия приход (бруто прихода минус разходите за поддръжка и управление). Специфичен случай е, когато има и банков заем, където трябва да бъде отчетена, и цената на заемния капитал. Представено в проценти това съотношение е съизмеримо с останалите алтернативи на капиталовложения (банков депозит, фондов пазар, стоков пазар и др.) Ако достатъчно добре се прецени и ликвидността на самия имот след известен период години, то вземането на инвестиционно решение става много лесно.

Вход | Регистрация